“එයා මගේ පස්සෙන් ආවා..මම හා කිව්වා“ උදාරිගේ දාලා ගිය ආදරය ගැන හෙළිකරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

“එයා මගේ පස්සෙන් ආවා..මම හා කිව්වා“ උදාරිගේ දාලා ගිය ආදරය ගැන හෙළිකරයි

Share This
උදාරි පෙරේරා කියන්නේ පසුගිය කාලයේ ප්‍රසිද්ධ වුණු චරිතයක්නේ.
ඔන්න එයි පසුගිය දවසක එයාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය ගැන පළමුවරට හෙළිකලා ඔන්න. එයාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය මොන වගේ එකක්ද කියලා දැනගන්න
පහතින් වීඩියෝව බලලා ඉන්නකෝ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad