දැක්කම පිස්සු හැදෙන බණ්ඩාරනායක එයාර්පෝට් එකේ දෙවනි ටර්මිනල් එකේ අළුත් ඩිසයින් Bandaranaike international airport terminal - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දැක්කම පිස්සු හැදෙන බණ්ඩාරනායක එයාර්පෝට් එකේ දෙවනි ටර්මිනල් එකේ අළුත් ඩිසයින් Bandaranaike international airport terminal

Share ThisNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad