දෙරණ වැඩසටහනකදී දිනක්ෂී දාපු පට්ට ඩාන්ස් එක - Video - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දෙරණ වැඩසටහනකදී දිනක්ෂී දාපු පට්ට ඩාන්ස් එක - Video

Share This
දෙරණ 11 වන උපන්දිනය දවසේ පැවති වැඩසටහනකදී  දිනක්ෂී ප්‍රියසාද් විසිව්  සින්දුවකට
දැම්ම පට්ට  ඩාන්ස් එකක්

 America responded immediately by declaring a global war on terrorism but after 15 years since 9/11 terrorism in various forms have proliferated and terrorist attacks have periodically taken place even in the United States particularly by Muslim migrants which made Donald Trump declare that he would ban all Muslims from entering the United States. He has also declared building a wall on the Mexican-US border to prevent Mexicans – whom he accuses of drug smuggling and other crimes – illegally entering the country.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad