කෙන්ඩල් ජෙනර් වෙළෙඳ දැන්වීමක් වෙනුවෙන් නිරුවත් වෙයි - Video - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කෙන්ඩල් ජෙනර් වෙළෙඳ දැන්වීමක් වෙනුවෙන් නිරුවත් වෙයි - Video

Share This


20160421Kendle-1ඉහළ මුදලක් අය කරන නිරූපිකාවක වන කෙන්ඩල් ජෙනර්, වෙළෙඳ දැන්වීමක් සඳහා උඩුකය නිරුවතින් දායක වී තිබෙනවා. ඒ Calvin Klein නම් යට ඇඳුම් සඳහායි. මෙම වෙළෙඳ සන්නාමයේ මීට පෙර වෙළෙඳ දැන්වීම සඳහා අඩනිරුවතින් දායක වුණේ ජස්ටින් බීබර්. මෙම වෙළෙඳ සන්නාමයේ අයිතිකරු වන Calvin Klein පවසා ඇත්තේ, කෙන්ඩල් ජෙනර් දායක වූ මෙම වෙළෙඳ දැන්වීම සඳහා ඔහුගේ කැමැත්තක් නොමැති බවයි.

ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු සඳහන් කර නොමැති අතර, මෙම වෙළෙඳ දැන්වීමට අඩනිරුවත් වීම සඳහා කෙන්ඩල් ජෙනර්ට විශාල මුදලක්ද ගෙවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad