ශනුද්‍රීට පාඩම් කියා දුන් ශේෂාද්‍රී - Video - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ශනුද්‍රීට පාඩම් කියා දුන් ශේෂාද්‍රී - Video

Share This
වසර තුනකට පමණ ඉහත අපි ප්‍රියසාද් පවුලේ රුවැත්තියන් තිදෙනා සමඟ කළ වැඩසටහනක් යළිත් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕන කියලා හිතුවා…

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad