හිරුණි වෙනස් වෙලා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

හිරුණි වෙනස් වෙලා

Share This
හිරුණි බණ්ඩාර යන නිරූපණ ශිල්පිණියගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. මේ එම ඡායාරූප කිහිපයකි.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad