කොළඹ හැඩකළ සුරූපිණියෝ (ඡායාරූප සහිතයි) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

කොළඹ හැඩකළ සුරූපිණියෝ (ඡායාරූප සහිතයි)

Share This
කොළඹ විලාසිතා දැක්ම 2015  පසුගිය දින  කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී  පැවැත්වුණි. මේ එහි ඡායාරූප වෙයි.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad