දිනක්ෂි ප්‍රහාරයකට ලක්වෙයි (වීඩියෝ සහිතයි) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දිනක්ෂි ප්‍රහාරයකට ලක්වෙයි (වීඩියෝ සහිතයි)

Share This
දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් කියන්නේ ප්‍රියසාද් පවුලේ තවත් එක් ජනප්‍රිය තරුවක්. ඔන්න එයාට පසුගිය දවසක දෙරණ පිට පිට බාධක වැඩසටහනට ඇවිල්ල ප්‍රහාර කිහිපයකට ලක්වෙන්න සිද්ධ වුණා. බලන්නකෝ දිනක්ෂි කාපු කැවිල්ල කොහොමද කියලා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad