පරණ තැනක ගත්ත සෙව්වන්දිගේ අලුත් ඒවා මෙන්න - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

පරණ තැනක ගත්ත සෙව්වන්දිගේ අලුත් ඒවා මෙන්න

Share This
සෙව්වන්දි දිසානායක නම් වු මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. මේ එම ඡායාරූපවෙයි.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad