ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන් දුක කියයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන් දුක කියයි

Share This
ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන්ට (Trans Gender)  ලංකාව තුළ  මුහුණපෑමට සිදුවන ගැටළු විස්තර කෙරෙමින් ඔවුන්ටද සම අයිතීන් ඉල්ලා නිර්මාණය වූ වීඩියෝවක්  මේ දිනවල අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙමින් තිබේ. මේ එම වීඩියෝවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad