දයාසිරි selfie ගත්තේ මෙහෙමයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දයාසිරි selfie ගත්තේ මෙහෙමයි

Share This
වයඹ ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා පසුගියදා ගිරිබාව මහා විද්‍යාලයේ මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීමට ගිය අවස්ථාවේ සිසු දැරියක් සමග සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ගෙන තිබේ. මේ එම අවස්ථාවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad