මාතරින් ෆොන්සේකාගේ පක්ෂයට ආසනයක් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මාතරින් ෆොන්සේකාගේ පක්ෂයට ආසනයක්

Share This
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ ප්‍රතිඵලවලට අනුව සරත් ෆොන්සේකාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය එක් ආසනයක් හිමිකර ගත්තේය. එක්සත් ජනතා සංධානටය ආසන දහයක් ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන හතරක් ද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආසන දෙකක් ද හිමිවිය.

එක්සත් ජනතා සංධානයට හිමි වූ මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 231,102කි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 96,297ක්ද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට 39,158 ක් ද, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට 20,501ක් ලැබිණි.

අවසන්වරට පැවැත් වූ පළාත් සභා මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන 12ක් හිමි වූ අතර ඡන්ද 257,110 ලැබිණි. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වූ ආසන ගණන 5කි ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 94,614කි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආසනයක් හිමි වූ අතර ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,687යි.

ඒ අනුව පසුගිය මැතිවරණයට වඩා මෙවර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආසන දෙකක් ඇහිමි වී ඇති අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ද ආසනයක් අහිමි වී ඇත. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආසනයක් වැඩිපුර හිමිකර ගැනීමට හැකිවිය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad