ගොවීන්ට තහංචි පනවන අලුත් පනත - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ගොවීන්ට තහංචි පනවන අලුත් පනත

Share This
බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය පනත යනුවෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් ඉදිරියේදී ගෙන ඒමට නියමිත පනත් කෙටුම්පත තුළින් බීජවර්ගවල හිමිකාරිත්වය ගොවියාට අහිමි කරමින් සියලු බීජවල හිමිකරුවා ලෙස කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එමගින් ගොවීන් සතු පෞද්ගලික බීජ රෝපණය කිරීමේ අයිතිය අහෝසි කරන අතර බීජවල ප්‍රමිතිය තීරණය කිරීමේ බලය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සතු වෙයි. මේ තත්වය තුළ ගොවියා සතු දේශීය වී වර්ග වගා කිරීම හුවමාරුකරගැනීම තහනමට ලක්වන අතර ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම අනිවාර්ය කෙරෙනු ඇත.

මෙම පනත මගින් ජාන තාක්ෂණය උපයෝගි කරගනිමින් විකෘති කරන ලද වී වර්ග ලංකාවට හඳුන්වාදීමට ඉඩ ඇති බවත් ගොවියා‍ගේ බීජවල අයිතිය සම්පූර්ණයෙන් බහුජාතික සමාගම්වලට සතුවීමට ඉඩ ඇති බවත් ගොවි සංවිධාන අනතුරු අඟවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad