සෙලාන් බැංකු ලාභ බසියි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

සෙලාන් බැංකු ලාභ බසියි

Share This
2013 සැප්තැම්බර් කාර්තුවේදී සෙලාන් බැංකුවේ ලාභය රුපියල් මිලියන 535 ක්වී තිබෙන අතර එය සියයට 17 කින් පහත බැසීමක් බව නවතම ගිණුම් වාර්තාවලින් හෙළිවේ.
මේ අනුවමෙම කාර්තුවේදී බැංකු සමූහය කොටසකට අදාළව රුපියල් 1.55 ක ලාභයක් වාර්තා කර ඇත.
මේ සැප්තැම්බර්වලින් අවසන් වන මාස 09 තුළදී බැංකුවේ කොටසකට අදාළ ලාභය රුපියල් 4.46 කි. මෙහිදීරුපියල් බිලියන 1.5 ක ලාභයක් වාර්තා කර තිබෙන අතර එය පසුගිය වසරේ අදාළ කාලය සමග සැසඳීමේදී සියයට 4.9 ක පහළ වැටීමකි.
බැංකු සමූහය පවසන්නේ මෙම සැප්තැම්බර් කාර්තුවේදී පොලී ආදායම සියයට 14 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 6.3 ක් වෙද්දී පොලී වියදම සියයට 19 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 3.7 ක්වූ බවයි. මෙහිදීශුද්ධ පොලී ආදායම සියයට 7.9 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 2.5 ක්වී තිබේ.
ගාස්තු හා කොමිස් ආදායම සියයට 08 කින් රුපියල් මිලියන 566 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad