මාල දිවයින් ජනාධිපතිවරණයෙන් මොහමඩ් නෂීඩ් ඉදිරියෙන් - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මාල දිවයින් ජනාධිපතිවරණයෙන් මොහමඩ් නෂීඩ් ඉදිරියෙන්

Share This
මාල දිවයින් ජනාධිපතිවරණයේ ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අවසන් වී තිබේ.

ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය අඩු මට්ටමක පැවතුන බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති ජනාධිපතිවරයේ පළමු වටයේදී ඉදිරියෙන් සිටි හිටපු ජනාධිපති මොහමඩ් නෂීඩ් මෙම ජනාධිපතිවරණයෙන් ද ජය ගනු ඇති බවට යි විශ්වාසය පළ වන්නේ.


කලින් පවත් වූ ජනාධිපතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණ එකක් බවට මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබුනත් බලධාරීන් විසින් එය අවලංගු කරණු ලැබිණ.


හිටපු ඒකාධිපති පාලක මය්යුම් අබ්දුල් ගයූම් ගේ ආධාරකරුවන් ද ඇතුළුව වත්මන් මාල දිවයින් පරිපාලනය තමා යළි බලයට පත්වීම වළක්වමින් සිටින බවට හිටපු ජනාධිපති මොහමඩ් නෂීඩ් චෝදනා එල්ල කරයි.

මය්යුම් අබ්දුල් ගයුම් ගේ සහෝදරයාත් මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වැදුණි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad