මම දයාසිරිට මඩ ගහන්නේ නෑ - රෝසි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

මම දයාසිරිට මඩ ගහන්නේ නෑ - රෝසි

Share This
jhU m<d;a m‍%Odk wud;H ohdisß chfialr uy;dg ;uka uv .ykafka hhs yelskï Tmamq lrkakehs tcdm md¾,sfïka;= uka;‍%SkS frdais fiakdkdhl uy;añh mjihs'

zzuu ljodj;a lsis flfklag uv .y,d keye' tfyu lshk ljqre yß bkakjd kï tal Tmamq lrkak lsh,d uu lshkjd' we;a;gu fï l;d lshk wh fï jf.a l;djla lshk moku fudllao uu okafka keye' yenehs uu ´k fj,djl we;a; l;d lrkjd' we;a; l;d lrkak nh;a keyeZZ hhso weh i|yka
lrhs'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad