ඉරාජ්ගේ සුත්‍රය Coming Soon (Video) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඉරාජ්ගේ සුත්‍රය Coming Soon (Video)

Share This
brdÊf.a wÆ;a iQ;a;f¾ ldu iQ;%h 

—ukud,s˜ .S;h ks¾udKh lrñka újdy jQ ckm%sh .dhl brdÊ ùrr;ak ldu iQ;%h w;ayod ne,Sug iQodkï jk nj jd¾;d fõ'
flfiajqjo brdÊf.a ldu iQ;%h jdÜiHdk (Vātsyāyana) mKaä;hdf.a iQ;%h fkdjk njo mejfia'
brdÊf.a iQ;%h wkqj Tyq úfoia .dhsldjka fofofkl= tlalrf.k wÆ;a .S; ks¾udKla fï kñka isÿlr ;sfí'
weußldkq ysfmdma .dhsldjl jk gDD;a y¾Ü¾ia (Truth Hurts) yd nx.a,dfoaY .dhsldjl jk ä,amdÈk.¾ fldakd hk fofokd fufia brdÊf.a
ldu iQ;%h .dhkd lrkq ,nhs'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad