ප්‍රසිද්දියේ විවාහ යෝජනාව කරන්ඩ ගිහින් අමාරුවේ වැටිච්ච තරුණයා - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ප්‍රසිද්දියේ විවාහ යෝජනාව කරන්ඩ ගිහින් අමාරුවේ වැටිච්ච තරුණයා

Share This
m%isoaêfha lid| n¢kak .sh ;reKhdg 
isÿ jq wjdikdjka; brKu Tn;a krUkak
^úäfhda mVh&

Tn ys;.;a wdorjka;shg fyda wdorjka;hdg m%isoaêfha újdy fhdackdjla lsÍug Tn;a is;d bkakjdkï fï úãfhdaj wksjd¾hfhkau krUkak' tf,i m%isoaêfha újdy fhdackdjla l< wjdikdjka; frdañfhda flfkl=g w;afjÉp lK.dgqodhl brKula fï'

vqndhs fIdmska fuda,a tlla ;=< isÿjqK fï isÿùu foi tys isá fndfyda fofkla uú;fhka hq;=j n,df.k isáfha wjidkfha fï wdor”h frdañfhdag cq,shÜf.ka ,efnk ms<s;=r l=ula fõúoehs lshd'ùÈ .dhlhkaf.a ix.S;h ueo ish ys;.;a wdorjka;sh
bÈßfha oKska jeà újdy fhdackdjla l< frdañfhdag ,enqfKa ;+¾h jdol NdKavhlska uqyqK mqrd fydo mdrla'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad