ඇමති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් රෝහල් ගත කරයි - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

ඇමති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් රෝහල් ගත කරයි

Share This
Breaking News
weu;s ckl nKavdr 
frday,a.; lrhs

bvï weue;s ckl nKavdr f;kakfldaka uy;d yÈisfha we;s jQ wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka óg iaj,am fufyd;lg fmr oUq,a, frday,g we;=,;a l< nj frday,a wdrxÑ ud¾. mjihs'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad