දරුවා අල්මාරියට යටවී මරුට - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

දරුවා අල්මාරියට යටවී මරුට

Share This
w,audßhlg hgù 
orejd ureg

w,audßhla we`. u; jeàfuka ;%sl=Kdu,h" lskakshd m%foaYfha ksjil 9 yeúßÈ orefjl= Ôú;laIhg m;aj ;sfí'
w,audßfha ;snQ we÷ula .ekSug W;aiy lsÍfï§ th we`. u; jeàfuka orejd wk;=rg ,laj we;s w;r frday,a .; lsÍfuka miq tu orejd Ôú;laIhg m;aj
we;'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad