තම පියයුරු විශාල කරගැනීමට මුදල් සොයා සිගමන් යදින තරුණිය - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

තම පියයුරු විශාල කරගැනීමට මුදල් සොයා සිගමන් යදින තරුණිය

Share This
mshhqre úYd, lr.ekSug
is.uka hÈ

weußldfõ fmkaiflda,d k.rfha ùÈ j, is.uka hÈk laßiaákd wekavDDia ish i.hska fuka ysig fijKla fyda wdydr imhd .ekSu ioyd is.d fkdlhs'
weh is.uka hÈkafkafka ish mshhqre úYd, lr.ekSug wjeis ie;alug uqo,a fidhd.ekSugh'
fmkaiflda,d k.rfha úúO ia:dk j, fmkS isák wehf.a w; we;s mqjrejls'f.j¨;a we; lEu;a we; ie;alug
uqo,a ke; hehs tys ioyka fõ'

uu uf.a mshhqre úYd, lr .ekSug wjYHhs'b;ska uu ys;=jd uqo,a fidhd.kak fïl fyd| C%uhla lsh,d' uu wfkla wh jf.a f.j,a keye lEu keye lsh lshd weúÈkafka keye'ta wh tlal n,oa§ uu wjxlhs hehs laßiaákd lshkakSh'

is.uka he§fuka oekgu;a ie<elsh hq;= uqo,la tl;= lr.ekSug ;ukag yelsj we;ehso laßiaákd mjikakSh'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad