Iraj's New Music Video "Colombo" (Video) - GOSSIP9.WORLD

Post Top Ad

Iraj's New Music Video "Colombo" (Video)

Share This
brdÊf.a wÆ;au ñhqisla ùäfhdaj
fld<U 
;j;a u,a isxÿjla fkfuhs '''
fufy fld,af,da wඬkafka kE '''
u,a isxÿ wykafka kE '''

yeuodu wÆ;a jevla lrk brdÊ ùrr;akf.a wÆ;au ñhqisla ùäfhdaj fld<U hs' K Mac -Jay iy brdÊ tlaj .dhkd lrk fï kj;u .S;fhka lshfjkafka wfma ,xldfõ fld<U k.rh .ekhs'
tys Ôj;ajk kd.ßl ckhdf.a is;=ï me;=ï fukau Ôú; .eko l;dlrk brdÊf.a fï
wÆ;au ñhqisla ùäfhda hqáhqí yryd krUkak oeka Tng;a mq¿jka'

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad